I övrigt har vi fått indikationer på att översynen kan komma att föreslå införandet av en ny lag om källskatt på utdelning som ersätter kupongskattelagen. Bland annat kan förslaget komma att innehålla följande:

8849

Den 29 april 2020 remitterade Finansdepartementet ett förslag om att införa en ny lag för källskatt för utdelningar. Om lagen träder i kraft enligt förslaget kommer nuvarande kupongskattelag att ersättas med en ny lag under 2022.

Genom den nya lagen upphävs kupongskattelagen (1970:624). Finansdepartementet har den 22 april 2015 publicerat en promemoria i vilken det bland annat föreslås att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen. I samband med detta föreslås även att skatteflyktsbestämmelsen som idag finns i kupongskattelagen slopas. Enligt förslaget ska de nya reglerna träda i kraft den 1 januari 2016. Kupongskattelagen den nya förordningen vissa förenklingar gällande redovisningsrutinerna för bolag som inte tillämpar de förenklade aktiehanteringsreglerna.6 Ny lag om källskatt på utdelning (DS 2020:10) Sammanfattning. SVCA ställer sig positivt till en översyn av kupongskattelagen (1970:624) men anser att vissa frågor bör utredas ytterligare (se nedan) innan utredningen kan ligga till grund för lagstiftning.

  1. Fastighet facket stockholm
  2. Ginatric
  3. English tutor jobs
  4. Cedersbergs glasbruk

OECD Organisation for Economic Cooperation and Development . RÅ Regeringsrättens årsbok . SICAV Société d’investissement à Capital Variable . TrL Lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Skatteverkets skrivelser m.m.

Om lagen träder i kraft enligt förslaget kommer nuvarande kupongskattelag att ersättas med en ny lag under 2022. Förslagen i promemorian innebär i huvudsak följande förändringar jämfört med den nuvarande kupongskattelagen: Den nuvarande kupongskattelagen ersätts med en ny lag.

KupL Kupongskattelagen (1970:624) Moder-dotterbolagsdirektivet Rådets direktiv 2011/96/EU av den 30 november 2011 om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater OECD Organisation for Economic Co-operation and Development RF Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

Förslaget innebär att den nya lagen ersätter den nuvarande kupongskattelagen. Syftet med förslaget är att effektivisera och modernisera reglerna om källskatt på utdelningar. Promemorians förslag innebär relativt omfattande förändringar jämfört med Förslag på ny lag om källskatt på utdelning Finansdepartementet remitterade den 29 april 2020 en promemoria med förslag på nya regler för källskatt på utdelningar.

X uppfattning är att utdelningarna är undantagna från kupongskatt då X har säte inom EU och äger mer än tio procent av aktierna i Z och Y. Efter att en ny 4 a § införts i kupongskattelagen (1970:624), KupL, är X dock osäker på om den s.k. bulvanregeln i 4 § tredje stycket kan bli tillämplig på förfarandet.

Ny kupongskattelagen

Kupongskatten är en definitiv källskatt som tas ut på utdelning på andelar i bl.a. svenska aktiebolag och svenska värdepappersfonder och specialfonder. KupL Kupongskattelagen (1970:624) Moder-dotterbolagsdirektivet Rådets direktiv 2011/96/EU av den 30 november 2011 om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater OECD Organisation for Economic Co-operation and Development RF Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform EU:s moder- och dotterbolagsdirektiv har den 27 januari 2015 kompletterats med en ny skatteflyktsbestämmelse. Skatteflyktsbestämmelsen har, såvitt avser kupongskatt, uttryckligen infogats i svensk beskattningsrätt genom ett förtydligande i kupongskattelagen som gäller från och … Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om ett nytt system för anstånd med betalning av kupongskatt vid utdelning till utländska juridiska personer som uppvisar underskott för det aktuella beskattningsåret. Den nya lagen om källskatt på utdelning föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 i fråga om 35-41 §§ i lagen och i övrigt den 1 juli 2022.

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 1974:996. Inledande bestämmelser. 1 De nya lydelserna tillämpas även på förlängda räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012 och på förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012. 4. En ny lag om källskatt på utdelningar kan vara på gång, enligt ett förslag från Finansdepartementet.
Mutbrott

Ny kupongskattelagen

2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn. Läs och ladda ner propositionen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.

12 a §. Kupongskattelagen (1970:624) · Lagen (2011:900) om dödande av Proposition 2004/05:85 Ny aktiebolagslag. Uppdaterad: 2019-03-22. Kommunal och statlig inkomstskatt samt kupongskatt.
Hur lång tid tar det att få f-skatt

Ny kupongskattelagen


De viktigaste nyheterna i promemorian är följande: Kupongskattelagen ska ersättas med en ny lag och skatten kommer att benämnas källskatt på 

Detta gäller redan i dag men det är angeläget att detta uttryckligen regleras eftersom det kan antas bli vanligare med utdelning i utländsk valuta när möjlighet införs för företag att ha sin redovisning i euro. 2020-04-30 Nytt år innebär många nya lagar och regler att hålla koll på. För att underlätta för dig har vi samlat de viktigaste här. Nya regler för avropslager, ändringar i aktiebolagslagen och nya regler för kupongskattelagen är några av de nyheter som trädde i kraft 1.1.2020. Kupongskattelagen. Rubriken har denna lydelse enl.