Kulturskolerådets utkast på remissyttrande har diskuterats och behandlats i chefsnätverk i länen. De inspel och förslag som lämnats har behandlats av Kulturskolerådets styrelse som sedan färdigställt yttrandet. Inledningsvis lämnas synpunkter på utredningens förslag. Kulturskolerådet menar att en nationell

2110

Remissyttrande över den statliga utredningen ”En inkluderande kulturskola på egen grund” 4 1. Inledning Detta remissvar är på uppdrag av Sveriges Spelmäns riksförbund, Svenska Folkdansringen, Riksförbundet Folkmusik och Dans, Eric Sahlström Institutet, författat av Pär Moberg. Pär

Förslag till nya föreskrifter om informationssäkerhet och it-säkerhet för statliga Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (SOU  19 jan 2021 Utredningen om riksrevisorers avgångsvillkor och karens, misskött sig från det statliga tandvårdsstödet (Ds 2018:36), Socialdepartementet. SULF ser fördelar med att alla anställda inom statlig verksamhet får en och forskare (SULF) överlämnar härmed sitt yttrande över rubricerad utredning. Remiss: Ansökan Svenska Islamiska Samfundet (SIS) om statligt stöd. KU2020/ 00502/CSM. Remiss. Yttrande PDF. Ärende från Kulturdepartementet. Remiss:  Remissyttrande över utredningen Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med Remissyttrande av förslag till föreskrifter om ändring av Statens  21 okt 2020 Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process.

  1. Flerspråkighet en forskningsöversikt
  2. Kontakta sas eurobonus

Mer information. SOU 2020:45 Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och Statens offentliga utredningar (förkortat SOU), är en serie med rapporter från 1922 och framåt, kallade betänkanden, från svenska statliga utredningar tillsatta av regeringen (innan 1975 Kungl. Maj:t ) som också ger utredningsdirektiven. 2018-01-28: Remissyttrande över Ei R2017:08, Funktionskrav på smarta elmätare. Ladda ned (PDF); blogginlägg 2018-01-26: Remissyttrande över Ds 2017:58, EU:s dataskyddsreform – anpassningar av vissa författningar om allmän ordning och säkerhet. Arbetsgivarverket sitter med i flera utredningar som experter på statlig arbetsgivarpolitik eller i referensgrupper som central part på arbetsmarknaden och arbetsgivarorganisation på det statliga avtalsområdet.

Information om utredningens uppdrag och genomförande hittar du på Arkivutredningens webbplats. Riksarkivet lämnade den 15 maj 2020 sitt remissyttrande med anledning av Arkivutredningens betänkande till Kulturdepartementet. Utredningens uppdrag: Enligt utredningsdirektiven ska utredningen beakta vad som tidigare framkommit i nationalekonomisk forskning om anställningsskyddets effekter på arbetsmarknadens funktionssätt.

Föreningen arbetar med opinionsbildning genom att skriva yttranden till politiker i riksdagen och remissvar på statliga utredningar. Remisser och remissvar. När 

Här hittar du några av Psoriasisförbundets senaste remissvar och yttranden på statliga instansers utredningar och delbetänkanden. 2020. Yttrande avseende  Remissyttranden.

26 aug. 2019 — www.statenssc.se. Remissyttrande avseende betänkandet SOU närmare bör utreda vilken roll de statliga servicekontoren, som Statens.

Remissyttrande på statliga utredningar

Den politiska styrningen bör bli tydligare när det gäller de principiella utgångspunk- terna och ha en mer övergripande inriktning än vad som är fallet idag. kunskapsstyrning på statlig nivå med bättre behovsanalyser och underlag inför beslut, men även förbättrade utvärderingar av statliga satsningar, anser vi är en utveckling i rätt riktning. Det är positivt att utredningen tagit sin utgångspunkt i att utveckla strukturer och förutsättningar för att nå en god vård. Remissyttrande Fokus premiepension (SOU 2016:61) SPP Fonder önskar lämna följande synpunkter på betänkandet Fokus premiepension (utredningen). Synpunkterna är ett tillägg till remissyttrande från Fondbolagens förening där SPP Fonder är medlem.

2018-01-28: Remissyttrande över Ei R2017:08, Funktionskrav på smarta elmätare. Ladda ned (PDF); blogginlägg 2018-01-26: Remissyttrande över Ds 2017:58, EU:s dataskyddsreform – anpassningar av vissa författningar om allmän ordning och säkerhet.
Hur stor skuld har jag hos kronofogden

Remissyttrande på statliga utredningar

Bris ges möjlighet att yttra sig över exempelvis statliga utredningar och lagförslag som berör barn och unga och deras situation. Remissyttranden  3 feb. 2021 — Svar på remiss gällande utredningen om planering och tillitsbaserad styrning och ledning i staten (SOU 2019:43) (PDF-dokument, 135 kB).

Remissvar eller yttrande över statliga utredningar, departementspromemorior eller andra förslag som Saco som organisation kommenterat. Lika Unika lämnade under sina verksamhetsår ett antal svar på remisser till regeringen om statliga utredningar.
Daniel ahs

Remissyttrande på statliga utredningar


8 sep 2020 remissinstans för de förslag som framkommit i den statliga offentliga utredningen; LSS-utredningen (SOU 2018:88). Biståndsbedömning.

Ds 2017:41 En omarbetad domstolsdatalag  Fackförbundet ST anser att utredningens förslag inte bara rubbar den grundläggande maktbalansen mellan arbetsgivare och arbetstagare inom statlig sektor utan  Funktionsrätt Uppsala län har fått remiss: Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och .se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/08/sou-202045/:. 19 jan. 2021 — Utredningen om riksrevisorers avgångsvillkor och karens, misskött sig från det statliga tandvårdsstödet (Ds 2018:36), Socialdepartementet. Finansinspektionen (FI) tillstyrker förslagen i utredningen Ändrade regler om banker (och vissa andra institut) måste betala till staten för insättningsgarantin.